Индустриален пожар

../img/ins_thumbnails/store_depot.jpg
Тази застраховка е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. подобни.

Обект на застраховане

Движимо и недвижимо имущество (в т.ч. сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, материални запаси, стоки и др.), находящо се на територията на Р. България. Имуществото може да е собствено, наето или прието за ремонт, обработка и др. от юридически лица или ЕТ.

Покритие

Застраховката покрива загуби, причинени от:
  • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
  • експлозия на съд под налягане;
  • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
  • авария на ВиК;
  • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
  • кражба чрез взлом;
  • земетресение;