Гражданска отговорност

../img/ins_thumbnails/go.jpg
Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Територия на валидност

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на:
  • Република България съгласно българския закон;
  • държава членка съгласно нейния закон;
  • трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия.

Лимити на отговорност

Задължителните минимални застрахователни суми (лимити на отговорност) са, както следва:
  • При събития, настъпили на територията на Република България. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
  • За всяко събитие при едно пострадало лице - 2 000 000 лв.
  • За всяко събитите при две или повече пострадали лица - 10 000 000 лв. За вреди на имущество - 2 000 000 лв. за всяко събитие.
  • При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство - минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, в която е настъпило застрахователното събитие.

Срок на валидност и начин на плащане

Застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва за срок от една година и може да бъде платена разсрочено на до четири равни вноски.