Застраховка Злополука

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 16 до 70 години и биват индивидуални или групови. С договор за застраховка "Злополука" Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка "Злополука".

Застраховка "Трудова злополука"

../img/ins_thumbnails/work.jpg
Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука". Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.