Общи условия

Настоящата страница е собственост на ОТП Застрахователен Брокер.

Интернет страницата (сайтът) е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна информация за продукти и услуги на банкиране на дребно, такива, предназначени за малки и средни предприятия, за корпоративни клиенти и младежки групи от потребители, и съдържа връзки към дружествата от Група ДСК. Никаква част от тази информация, обаче, не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на продуктите и услугите на Банка ДСК. ОТП Застрахователен Брокер си запазва правото да променя настоящите условия без предварително уведомление.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на ОТП Застрахователен Брокер.

Отговорности

Въпреки че всички дружества от Група ДСК полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. ОТП Застрахователен Брокер и Група ДСК не носят отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.

Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.

ОТП Застрахователен Брокер не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата.
ОТП Застрахователен Брокер не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Свързани Интернет страници

ОТП Застрахователен Брокер е част от Група ДСК, в която са включени няколко дружества, които имат собствени търговски наименования. Всяко от свързаните дружества има своя Интернет страница, на която предлага информация за своите продукти и услуги.

Потребителите да имат предвид, че ОТП Застрахователен Брокер не е анализирал съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. Група ДСК, нейното управително тяло, нейните служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет страници.

Група ДСК си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на ОТП Застрахователен Брокер. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога.

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на Група ДСК.