При кражба на МПС

В случай на кражба на МПС е необходимо да предприемете следните действия:
 • Уведомете незабавно съответното РПУ, на територията на което е извършена кражбата;
 • Уведомете писмено в срок от 24 часа застрахователната компания, в която е сключена застраховката КАСКО и запазете копие от уведомлението;
 • Документи, които обичайно се представят пред застрахователната компания:
 • застрахователна полица на МПС в оригинал;
 • свидетелство за регистрация на МПС (малък и голям талон);
 • всички ключове, дистанционни управления с които разполагате;
 • служебна бележка от съответното РУП, където е подадено уведомлението за извършената кражба;
 • постановление от съответната Районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито.
 • На застрахователната компание компания се предоставят ключовете и дистанционните устройства от МПС – вкл. и резервните комплекти;
 • В случай че МПС обект на кражбата се ползва по силата на договор за финансов или оперативен лизинг на МПС, незабавно уведомете лизинговото дружество.

Полезна информация:

 • При завеждане на щетата при застрахователната компания, винаги описвайте същите обстоятелства, които сте посочили пред органите на МВР;
 • Когато представяте документи, ключове, дистанционни устройства на застрахователната компания, винаги изготвяйте придружително писмо/опис, като изисквате входящ номер и дата;
 • При напускане на МПС НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици, панел на радиокасетофона - вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на обезщетение по заведената щета от застрахователната компания.