Финансови рискове

../img/ins_thumbnails/financial.jpg
Застраховката покрива финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения – договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем.

Покрива се финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти – физически и юридически лица.