Застраховки живот

../img/ins_thumbnails/life_ins.jpg
Семейна спестовна застраховка – застраховат се лица – съпрузи или лица живеещи във фактическо извън брачно съжителство в застраховката се включват и децата в семейството ,включително осиновените и родените след сключване на застраховката.

Женитбена спестовна застраховка – застраховката се сключва върху живота на единия родител в полза на едно дете , наричано ползващо лице.

Детска спестовна застраховка - застраховката се сключва върху живота на здрави деца на възраст до 22 години.

Рентни пенсионни застраховки.

Индивидуална спестовна застраховка.

Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд.